Všeobecné obchodní podmínky

 • OBECNÁ   USTANOVENÍ
 1. Prodávající/poskytovatel:

Pavel Pokorný, IČO: 44912579, sídlo: Pod Křižovatkou 1706, Šenov 73934

Kontaktní email: ost.muzeum@gmail.com.

Webové stránky: www.vojenskemuzeum-ost.cz

(dále v těchto VOP jen „prodávající“).

 • Kupující/uživatel fyzická nebo právnická osoba, které prodávající prodává zboží nebo poskytuje digitální obsah či službu na základě smlouvy uzavřené v souladu s těmito VOP 

(dále v těchto VOP jen „kupující“). 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou zveřejněny na webových stránkách prodávajícího a platí pro smlouvy o prodeji zboží nebo poskytování digitálního obsahu a služeb (zboží a digitální obsah či služby dále společně jen jako „produkty“), uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.
 2. Tyto VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran.
 3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy.
 4. Je-li kupujícím spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 • OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností  a cena, jsou  uvedeny na  webové stránce prodávajícího.  Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
  2. Objednávkový formulář obsahuje vždy informace o kupujícím, objednávaném produktu (zboží nebo digitální službě), ceně, včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady ceny produktu, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu. U digitálních služeb náklady na dodání účtovány nejsou. 
  3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po zaslání potvrzení o uzavření smlouvy). Objednávku podá kupující kliknutím na příslušné tlačítko pro odeslání závazné objednávky, čímž se zároveň zavazuje k platbě. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a těmito VOP. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
  4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  5. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
  6. Prodávající je povinen dodat či poskytnout zboží/službu, které si kupující objednal a kupující se zavazuje zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude kupující informován.
 1. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY
  1. Cena produktů je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího u daného produktu.  Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři.
  2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, kterou zašle elektronicky na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
  3. Cenu produktu a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí kupující bezhotovostně způsobem a na účet uvedený v objednávkovém formuláři, příp. v potvrzení objednávky. Využít můžete těchto možností plateb:
 1. online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 2. rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
 1. Závazek uhradit celou cenu produktu vzniká okamžikem uzavření smlouvy bez ohledu na to, zda kupující produkt nebo jeho část nevyčerpá (např. nedokončí virtuální prohlídku). 
 2. Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
 3. Cena produktu je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, přičemž závazek kupujícího uhradit cenu za produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 1. DODACÍ PODMÍNKY
  1. U poskytování digitálních služeb se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodávajícího na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
  2. Přístupové údaje poskytne prodávající kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li ujednáno jinak.
 1. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
  1. Přístupové údaje k digitálnímu obsahu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
  2. Produkty s digitálním obsahem, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní nabízí (virtuální prohlídla muzea) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být kupujícímu poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem
   1. Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. V případě prodeje zboží běží lhůta od převzetí zboží spotřebitelem. V případě poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, běží lhůta ode dne uzavření smlouvy.
   2. V případě poskytování digitálního obsahu, zákon stanoví výjimku z práva na odstoupení od smlouvy, a to v § 1837 písm. l) občanského zákoníku. V případě poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, není možné odstoupit od smlouvy poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a prodávající mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.
   3. V případě objednávky digitálního obsahu proto prodávající v rámci objednávkového formuláře umožňuje, aby spotřebitel zvolil, zda si přeje produkt dodat ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení (nikdy však dříve než dojde k zaplacení) a souhlasí tedy s tím, že tak přijde o možnost odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, případně, zda si přeje produkt dodat až po uplynutí lhůty pro odstoupení s tím, že mu tak zůstane právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů zachováno.
   4. V případě, že spotřebitel využije právo na odstoupení od smlouvy, je povinen nejpozději 14. den po převzetí zboží nebo uzavření smlouvy (pro případ objednání služby digitálního obsahu) odeslat prodávajícímu informaci o odstoupení od smlouvy.
   5. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

Adresát: Pavel Pokorný, IČO: 44912579, sídlo: Pod Křižovatkou 1706, Šenov 73934

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o zakoupení produktu/služby(*): [doplňte označení zboží/služby]

Číslo objednávky [doplňte]

Datum objednání: [doplňte], datum převzetí produktu: [doplňte]

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: [doplňte] 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: [doplňte]

Datum a podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

(*) Nehodící se škrtněte

 1. Formulář pro odstoupení od smlouvy prosím odešlete emailem na ost.muzeum@gmail.com. Odstoupení je možno provést i písemnou formou na adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP viz výše.
 2. Zboží je spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu na vlastní náklady a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží prosím zašlete na adresu uvedenou v těchto VOP výše.
 3. Zboží, které budete odesílat v rámci odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
 4. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy o poskytování digitálního obsahu, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení kupujícímu deaktivovat přístupové údaje k produktu.
 1. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
  1. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména prodlení kupujícího s úhradou jakékoli platby podle smlouvy delší než 10 dnů nebo porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 VOP) ze strany kupujícího.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práva z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ) a zákonem č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele (ZOS).
  2. Obecnou úpravu práv z vadného plnění lze nalézt v ust. § 1914 a násl. OZ. Pro smlouvy o koupi movité věci pak platí i ust. § 2099 a násl. OZ, pro prodej zboží spotřebiteli platí navíc i ust. § 2161 a násl. OZ. Pro smlouvy o poskytování digitálního obsahu či digitálních služeb platí kromě obecných ustanovení i ust. § 2389a s násl. OZ.
  3. Vady plnění (reklamaci) je třeba uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
  4. Vaši reklamaci prosím zašlete prodávajícímu emailem na adresu uvedenou výše v těchto VOP. Součástí reklamace by měl být popis vady nebo uvedení toho, jak se vada projevuje, a také navrhovaný způsob řešení reklamace (odstranění vady, dodání nové věci, sleva, odstoupení od smlouvy). Prodávající Vás vždy vyrozumí o přijetí reklamace a rovněž o jejím vyřízení, a to emailem.
  5. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
  1. Užitím produktů prodávajícího, které mají vzdělávací a informační charakter (např. online kurz, e-book apod.) rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost.
  2. Veškeré informace v online kurzu nebo e-booku apod. vychází pouze z vlastních zkušeností prodávajícího. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto prodávající není odpovědný za rozhodnutí, ani jednání založené na těchto doporučeních.
  3. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací předaných prostřednictvím online kurzů apod.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Otázky neupravené v rámci těchto VOP se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele.
  2. Mimosoudního řešení sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem
 1. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení) je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
 2. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).
 3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo podat návrh na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Účinnost

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.12.2022. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek prodávajícího, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách a je označena datem účinnosti. Veškeré smlouvy se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.